År 2020 i korthet

  • Hyresintäkterna uppgick till 115,9 MSEK (108 MSEK).
  • Resultatet före skatt uppgick till 26,5 MSEK (23,8 MSEK).
  • Investeringar i till- och ombyggnader minskade till 46,3 MSEK (95,2 MSEK). – Ingen utdelning har gjorts under perioden.
  • Soliditeten uppgick per 31 december 2020 till 29%.