Hållbarhet, en självklarhet

För Malmö Cityfastigheter är hållbarhetsfrågor ett prioriterat område och vi arbetar långsiktigt för att verksamhetens alla delar ska utvecklas i en hållbar riktning. Att kombinera lönsamhet, miljöhänsyn och socialt ansvar är en del av vår företagskultur, där alla medarbetare känner sig delaktiga i att ta sitt samhällsansvar och göra världen lite bättre. Även i dialogen med våra partners, leverantörer och hyresgäster försöker vi tillsammans hitta de mest hållbara lösningarna. Vårt hållbarhetsarbete utgår från de områden där vi ser att vi kan göra störst skillnad, nedan är några exempel.


Ekonomisk hållbarhet

Alla våra investeringar, vare sig det handlar om ett fastighetsförvärv, inköp av material eller ett leverantörssamarbete, bedöms ur ett långsiktigt perspektiv. Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som i vissa fall har  tått i 200 år och vi är angelägna om att det finns samma omsorg om varaktighet i våra affärer.

Vårt mål är att ha en god ekonomisk tillväxt utan negativa konsekvenser på miljön. Genom att hitta en balans mellan den moderna tekniken, det funktionella och det ekonomiska så kan vi utveckla vårt fastighetsbestånd så att det behåller attraktion i många år framåt.

I en del av byggnaderna bevarar och restaurerar vi historiskt viktiga detaljer. I det vackra finns också hållbarhet.


Ekologisk hållbarhet

Vårt val av energislag och energiförbrukning är det område där vår verksamhet har störst klimat- och miljöpåverkan och vi strävar därför ständigt med energieffektiviseringar inom både värme, kyla och el. Det handlar om att hitta en balans mellan låg energiförbrukning och hyresgästens önskemål om komfort. All köpt energi är grön från våra energileverantör.

I våra fastigheter är källsortering en självklarhet, vi ser till att tillgängligheten är stor och vi ställer krav på våra hyresgäster. Även vid renoveringar ser vi till att avfall hanteras varsamt och källsorteras.

Vi arbetar just nu med att erbjuda våra lokalhyresgäster ett grönt hyresavtal. Vi hoppas fördjupa dialogen och arbeta tillsammans mot samma mål, i detta fall att minska vår miljöpåverkan.


Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om inkludering och lika värde. Och det handlar om värderingar, samhällsansvar, respekt och moral. Denna grundläggande syn på människor och företag finns sedan starten i Malmö Cityfastigheters DNA.

Vi är lyhörda och lyssnar in de behov våra hyresgäster har och försöker möta dem. I många fall kan det handla om att växa eller krympa tillsammans med kontorshyresgäster men det kan också vara helt nya verksamhetsbehov som ställer andra krav på lokaler och dess användning.

För bostadshyresgäster kan ändrade livs- och familjesituationer vara besvärliga och vi försöker då hjälpa till med nya boenden. Vi har relationer med lokalt näringsliv, ideella organisationer, föreningar och stödfunktioner i samhället för att finnas till hands och kunna hjälpa till.

Som den lilla organisationen vi är så är vi desto mer måna om att våra anställda trivs, mår bra och tycker att Malmö Cityfastigheter är en tillåtande och rättvis arbetsgivare. Det är också social hållbarhet.