Integritetspolicy

Two peoples standing next to each other

Integritetspolicy

Ditt förtroende är viktigt för oss. Malmö Cityfastigheter AB vidtar därför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer, policys och rutiner för hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

De personuppgifter som lämnas till Malmö Cityfastigheter AB kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter kallas i personuppgiftslagen för personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är Malmö Cityfastigheter AB, organisationsnummer 556628-5762, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö.

Den som är personuppgiftsansvarig är skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per år gratis lämna besked om vilka personuppgifter rörande den sökande som behandlas. Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Besked lämnas inom en månad till den sökandes folkbokföringsadress. Den som är personuppgiftsansvarig är även skyldig att rätta felaktiga uppgifter på begäran av den registrerade.

Behandling och ändamål

Personuppgifter som lämnas till Malmö Cityfastigheter AB genom ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registeraras i samband med förberedelse för eller administration av ett avtal kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som det behövs för att administrera Malmö Cityfastigheter AB:s uthyrningsprocess. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från andra offentliga register, exempelvis adressuppdatering.

Om hyresavtal tecknas mellan Malmö Cityfastigheter AB och den registrerade kommer personuppgifterna att överföras till Malmö Cityfastigheters verksamhetssystem för att avtalet ska kunna fullföljas. Det kan då också förekomma att uppgifterna lämnas till företag och organisationer med vilka Malmö Cityfastigheter AB samarbetar, exempelvis hyresgästorganisation, leverantörer och inkassobolag.