Hållbarhet

Drone picture of a park

Ett långsiktigt ansvar

För Malmö Cityfastigheter är hållbarhetsfrågor ett prioriterat område och vi arbetar långsiktigt för att verksamhetens alla delar ska utvecklas i en hållbar färdriktning. Genom att kombinera ekonomisk lönsamhet, miljöhänsyn och socialt ansvar skapas
en del av vår företagskultur.

Vår förvaltning tar utgångspunkt i ett arbete som genomsyras av hög kvalitet och engagemang, genom goda kundrelationer och med hänsyn till byggnadernas unika historia. Vi arbetar aktivt med att skapa flexibla och trivsamma miljöer som i sin tur bidrar till en hållbar vardag.

Ekonomisk hållbarhet

Alla våra investeringar, vare sig det handlar om ett fastighetsförvärv, materialinköp eller ett leverantörssamarbete, bedöms utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som i vissa fall har stått i 200 år eller längre och vi är måna om att det finns samma omsorg kring varaktighet i våra affärer.

Vi vet att kundnytta är förenat med god affärsnytta. För oss är en hög servicenivå till våra kunder avgörande för att stärka konkurrenskraften på marknaden.

Vårt mål är att ha en god ekonomisk tillväxt utan negativa konsekvenser på miljön. Genom att skapa en balans mellan den nya moderna tekniken, det funktionella och det ekonomiska kan vi utveckla vårt fastighetsbestånd så att det behåller attraktion i många år framåt.

I en del av byggnaderna bevarar och restaurerar vi historiskt betydelsefulla detaljer. I det vackra finns också hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Vårt val av energislag och energiförbrukning är det område där vår verksamhet har störst klimat- och miljöpåverkan. Vi arbetar därför ständigt med energieffektiviseringar inom både värme, kyla och el.

Det handlar om att hitta en balans mellan låg energiförbrukning och hyresgästens önskemål om komfort. Den energin som köps in av vår energileverantör består av förnybar eller återvunnen energi. För oss är hållbara energikällor som bidrar till en bättre framtid mycket viktigt i vårt dagliga löpande arbete.

För att ta sig runt till våra fastigheter används sedan mer än tio år tillbaka lådcyklar i förvaltningen. Lådcyklarna laddas upp av el genom ett grönt elavtal från vattenkraft. Vi erbjuder även våra hyresgäster möjlighet till elbilsladdning i de garage vi har installerat laddare av typ fas 2.

Genom att hyra en garageplats för el- eller hybridbil kan användaren enkelt själv kontrollera laddningen och följa ladd-statistik i appen, vilket

i sin tur genererar flexibilitet kring användandet.

I våra fastigheter är källsortering en självklarhet. Vi ser till att tillgängligheten för källsortering är stor och vi ställer krav på våra hyresgäster. Likaså vid renoveringar, då vi också ser till att avfallet hanteras varsamt och källsorteras.

Vi arbetar med att erbjuda våra lokalhyresgäster ett grönt hyresavtal. Vi hoppas fördjupa dialogen och arbeta tillsammans mot samma mål, genom ökad kunskap och engagemang, att i detta fall minska vår miljöpåverkan.

Inside an office

Social hållbarhet

Tillsammans skapar vi värde. Social hållbarhet handlar för oss om inkludering och allas lika värde. Detta grundar sig i sin tur på värderingar, samhällsansvar, respekt och moral. Malmö Cityfastigheters DNA bygger på ett grundläggande genuint intresse för människor och deras verksamheter och ligger till grund för vårt dagliga förvaltningsarbete. Ansvarstagande är en avgörande faktor för oss, vilket vi kan bidra med genom att möjliggöra och ge drivkraft åt hållbara beteende och riktningar som gör skillnad på lång sikt.

För oss är ordet Personligt mycket viktigt och det genomsyrar hela vår verksamhet. Det betyder att vi alltid ser varje enskild hyresgäst utifrån deras unika behov och önskemål, att vi finns lokalt och därmed nära våra hyresgäster samt att vi är en mindre och familjär organisation. Vi vill tillsammans med våra hyresgäster skapa och följa deras resa och utveckling och således strävar vi alltid efter långsiktiga kundrelationer.

Vi samarbetar med lokalt näringsliv, ideella organisationer, föreningar och stödfunktioner i samhället för att finnas till hands och kunna bidra på det vis vi kan.

För oss är det en självklarhet att vara en arbetsplats där lagandan står i fokus. Vi är måna om våra anställdas trivsel, hälsa och välmående samt att de tycker att Malmö Cityfastigheter är en attraktiv arbetsgivare som ligger i framkant. Det är också hållbarhet.

Inside an office

Det är vi som ser om ditt hus

Här kan du enkelt komma i kontakt med oss på Malmö Cityfastigheter.  

Kontakta oss